POLITYKA PRYWATNOŚCIPOLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych (dalej: Polityka) jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEnL 119, s.1).


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


 Administratorem danych jest KRAK-SERVICE Sp. z o.o., z siedzibą w Pińczycach, ul. Leśna 10 42-350 Pińczyce.


Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

  • Jako Administrator, jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie obowiązku informacyjnego

  • Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o Administratorze Danych Osobowych, oznacza to KRAK-SERVICE Sp. z o.o.

- adres do kontaktu – KRAK-SERVICE Sp. z o.o., 42-350 Pińczyce, ul. Leśna 10.

- e-mail: biuro@krak-serwis.com


Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem adresu e-mail lub pisemnie na adres naszej siedziby.


CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA


Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu udzielania odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji, jak również w celu zawarcia umowy/nawiązania współpracy, czy kontaktu w tym zakresie, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO)

 2. w celu realizacji oraz archiwizacji umowy/listu/dokumentu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 3. w celach analitycznych doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych usług na podstawie zgłaszanych uwag w ich przedmiocie, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 5. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 6. w związku z działaniami rekrutacyjnymi będziemy przetwarzać dane w celu rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji,

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pracowników są obecnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności w zakresie kodeksu pracy oraz wszelkich aktualnych aktów wykonawczych.

Poprzez dane osobowe będziemy rozumieli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Będziemy przetwarzać przedmiotowe dane w różnych sytuacjach, w których udostępnili nam Państwo dane w ramach różnych kanałów komunikacji, takich jak np. złożenie aplikacji w ramach procesu rekrutacji, zapytania ofertowego drogą mailową/telefoniczną/pisemną lub w ramach złożonych oświadczeń czy realizowanych umów. Nadto może dojść do sytuacji, w których będziemy przetwarzać Państwa dane pozyskując je z innych źródeł, jak np. od podmiotów, z którymi Państwo współpracujecie, a które są naszymi kontrahentami, czy podmiotami, z którymi jesteśmy związani jakąkolwiek relacją (np. w ramach postępowania sądowego, administracyjnego itp.).


PRZETWARZANE DANE


 1. W związku z procesami rekrutacji będziemy przetwarzać dane które zostaną nam podane w procesie rekrutacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji. W związku z powyższym, w zależności od sytuacji może dojść do przetwarzania m.in. następujących danych: podstawowe dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, elektroniczne dane identyfikacyjne, dane dotyczące umiejętności, dotyczące dotychczasowego zatrudnienia, uprawnień, wykształcenia, dane dotyczące środków komunikacji, inne dane podane nam w toku rekrutacji oraz w procesie zawarcia umowy.

 2. W związku z procesami bussinesowymi, realizacją poszczególnych obowiązków, w tym obowiązków wynikających z zawartych umów/listów/dokumentów, czy złożonych oświadczeń, będziemy przetwarzać dane podane nam w związku z zawarciem tychże dokumentów, czy pozyskane w toku procesu ich zawierania, czy realizacji związanych z nimi obowiązków czy uprawnień, tj. dane partnerów bussinesowych: klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników, dane teleadresowe, dane identyfikacyjne, dane dotyczące stanowisk pracy, uprawnień zawodowych, a także inne pozyskane w związku z daną relacją.

Przetwarzanie niektórych danych może być uzależnione od Państwa zgody.


ODBIORCY DANYCH


Udostępnione przez Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: partnerom handlowym, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, jak firmy księgowe, informatyczne, doradcze, kancelarie prawne, doradcze, czy inne podmioty realizujące na nasze zlecenie szereg usług w ramach procesów naszej działalności gospodarczej.

Zakres podmiotów jest zmienny. W związku z powyższym zawsze możecie nas Państwo zapytać, z kim aktualnie współpracujemy i komu przekazujemy Państwa dane.
WYMÓG PODANIA DANYCH


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji usługi/umowy/czynności uniemożliwi przeprowadzenie określonego procesu


PRAWA KLIENTA


Przysługuje Państwu:


 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. prawo do usunięcia danych, jeżeli uważacie Państwo, iż nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali. W takim przypadku można zażądać abyśmy je usunęli,

 4. ograniczenia przetwarzania danych polegające na żądaniu ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań np. nieprawidłowe dane, ich bezpodstawne przetwarzanie, ograniczenia danych do niezbędnych do dochodzenia lub ochrony roszczeń i inne prawnie uzasadnione,

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – sprzeciw marketingowy skutkuje zaprzestaniem przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację.

 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni,

 7. prawo sprzeciwu gdy przetwarzanie Państwa danych jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. W takim przypadku należy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania zakresu danych objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 8. prawo do przenoszenia danych,

 9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 10. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, W każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie wcześniej udzielonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie do nas pisma na adres podany w dziale ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH. Przed realizacją powyższych Państwa praw zawsze dokonujemy identyfikacji osoby zgłaszającej.


UWAGI KOŃCOWE


 1. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 2. Państwa dane pozyskane w toku procesu rekrutacyjnego przechowujemy przez okres trwania procesu rekrutacji aż do przedawnienia się ewentualnych roszczeń z tym związanych.

 3. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 4. Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu naszych produktów i usług do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.